Razlaga simbola družbenega gibanja A❤️²

1. Povzetek:

Gibanje »Aktivno srce na kvadrat« temelji na energiji izražanja (A= aktivnost) z ravni srca (), kar odpira srce pri drugi osebi (²).

Podpornik gibanja deluje na način izražanja lastnih potencialov, ki podpira njegovo notranjo pot, sočasno pa v družbo vnaša idejo, ki gradi mostove ter podpira rast in razvoj. S svojim srčnim delovanjem je zgled okolici. Delovanje ni agresivno, temveč ravno nasprotno: umirjeno, stabilno, konstantno. Kljub majhni amplitudi delovanja pa ima srce tako veliko moč, da zlahka nadvlada energije t.i. nižjih vibracij.

Temelj vsega je delovanje, kar pomeni, da podpornik gibanja ni pasiven ali celo apatičen. Če je resnično prebudil ter zdaj izraža svoje ključne talente, ki mu odpirajo srce, bo v okolju navadno naletel na zelo pozitiven odziv: Sogovornik bo odprl svoje srce in se odzval skozenj, kar je za podpornika gibanja potrditev, da deluje pravilno.

2. Razlaga:

Družbeno gibanje »Aktivno srce na kvadrat« temelji na energiji izražanja (A= aktivnost) z ravni srca (), kar odpira srce pri drugi osebi (²).

To pomeni, da gibanje ne sloni za neki ideologiji, v okviru katere posamezniki iščejo lastno identiteto, pripadnost, drugačnost itd., temveč na iskrenih, srčnih dejanjih. Seveda se v ozadju skriva osnovna ideja (samo-realizacija skozi izražanje ključnih talentov), vendar ta služi zgolj kot okvir delovanja oziroma temelj, na katerem pripadniki gibanja predajajo svoja darila drugim.

Razlaga posameznega simbola

1. A kot aktivnost oziroma aktivno (srce): delovanje z zgledom

Črka A na začetku simbolizira gibanje oziroma delovanje. Na kratko bi lahko simbol opisali kot delovanje skozi zgled. Oziroma: »Moje življenje je moje sporočilo,« kot je rekel Sai Baba. Torej:
»Glejte, kaj počnem«. (Ne, kaj govorim.)

Vse preveč gibanj se osredotoča na namen, ki se potem ne udejanji oziroma katerega ideja ostane zgolj na ravni teorije; čeprav se ta namen po navadi prikazuje kot brezmejni – a nikoli neuresničen – potencial.

Gibanja z »neaktiviranim potencialom« razpoznamo po tem, da se opirajo na dejanja nekoga drugega oziroma poveličujejo idejo, nimajo pa lastne izkušnje. Torej podporniki gibanja načeloma poznajo cilj, nimajo pa jasne in uresničljive poti do njega. Energija, ki najbolje opisuje tovrstno stanje, je: »Dobrodošel si pri iskanju cilja, to naj bo tvoja preokupacija. Dlje ko iščeš, dalj časa podpiraš skupino. Zato se od tebe ne pričakuje, da dosežeš cilj; tvoja naloga je odkrita podpora skupini in ideji.«

Jasno je, da se na tovrstnih temeljih oseba ne more samo-realizirati, saj svojo energijo usmerja v skupino, namesto da bi z njo razvijala lastno pot.

Drugo plat iste medalje predstavlja spodbujanje k nenadzorovani aktivnosti v smislu podpore posameznikovega izražanja, brez jasnega namena in cilj ter brez prevzemanja odgovornosti za končni rezultat. Posledica je sproščanje napetosti, ki vodi do »ranologije«, v smislu razkrivanja ran, nizanja opravičil in »tehtnih razlogov«, zakaj se oseba ne more odklopiti od težke preteklosti, ter vzajemne tolažbe: »Razumem te, bil si nedolžna žrtev«.

(Ta aktivna vloga, kjer se posameznik odpre in preseže pasivno stopnjo apatije, je sicer dobrodošel korak oziroma višja stopnja od predaje moči skupini ter igranja nemočne žrtve, vendar je še vedno le vmesni korak. Če ta faza postane sama sebi namen, bo rezultat vedno destrukcija oziroma prej nasprotovanje nečemu, kot pa konstruktivno delovanje v smislu prispevanja oziroma podpore sebi in družbi.)

Sem ter tja kakšen podpornik gibanja izkoristi tovrstno okolje – ki »razume« trpljenje in dramo ter je pod masko sočutja pripravljeno podpreti vse – za manipulacijo oziroma za izkoriščanje podpore v prid lastni ideji, ki ne sovpada z generalno idejo skupine. Vendar takega podpornika gibanja skupina prej ko slej izloči.

Nekaj povsem drugega pa je jasno definirana dejavnost, ki temelji na resničnih potencialih posameznika, ki doprinašajo tako k njegovemu osebnostnemu razvoju kot h konstruktivnemu razvoju okolja.

Skratka, aktivnost kot temeljna oziroma prva, nosilna energija v simbolu, daje vedeti, da gibanje A² sloni izključno na izražanju ustvarjalnih potencialov. Le če si dejaven, si lahko podpornik gibanja. Katera je tvoja dejavnost, skozi katero se boš izrazil, oziroma tvoja prava vloga, pa določaš sam. Izhaja iz delovanja skozi srce – kar je nekaj povsem drugega kot čustveno delovanje oziroma iskanje resonance skozi igranje žrtve ali poveličevanju lastne pomembnosti.

2. Srce ❤️ kot srčnost oziroma delovanje iz srca

V gibanju A² smo vsi aktivni in vsak ima enako nalogo – izraziti se skozi svoje resnične, srčne potenciale oziroma darila, ki jih lahko ponudi ostalim.

Energija srca je odločna, prodorna, sveža, kljub temu pa nežna. Ničesar ne sodi ali poveličuje, temveč moč črpa iz ustvarjalnega izraza, katerega vedno spremlja občutek ekspanzije, radosti, zaupanja …

Srčni potenciali so tisti, pri katerih se počutimo najbolje, sočasno pa se ne primerjamo, dokazujemo ali potrjujemo pred drugimi. Morda ta dejavnost ne prinaša tako velike dodane vrednosti na materialni ravni, prinaša pa neskončen potencial v smislu prebujanja svoje prave narave, stopanja po poti poguma in notranje moči ter sočasnega zgleda vsem ostalim, da sledijo. Ne nam, ampak sebi.

Ključ uspeha tovrstnega delovanja je dopuščanje vsakemu posamezniku, da stopa po drugačni poti in z njemu lastno nalogo. Zato ne moremo uniformirano slediti poti nekoga drugega, ne glede kako daleč je prišel. Lahko nam služi kot zgled, ne moremo pa kopirati njihovih korakov.

Samo vsak posameznik ve, kar ga resnično navdihuje, mu odpira srce in daje občutek po eni strani povezanosti z vsem, po drugi pa brezmejnosti.

Zato lahko le vsak sam zase ve in izbere, katera je njegova, njemu lastna pot do samo- realizacije. Naloga ostalih podpornikov gibanja pa je, da na tem potovanju drug drugega brezpogojno podpirajo.

Za to pot je potreben pogum, saj je treba včasih stopiti iz varnih okvirjev družbeno priznanih normativov in pričakovanj okolice. Nekateri ljudje se v tej vlogi počutijo kot riba v vodi oziroma je to postala njihova prava narava in morda celo identiteta, mnogi pa do te stopnje še niso prišli.

Gibanje A² podpira prizadevanja posameznika, da razpozna svojo pravo vrednost, svoje ključne talente in darila, ki ga osrečujejo in s katerimi vnaša v okolje srčnost, ter da stopi iz okvirov prilagajanja in slepega sledenja oziroma odvrže varnostne mreže.

3. Potenca ² kot simbol povratne informacije iz okolja

Temelj je torej izraz – ne stanje, stagnacija, odobravanje neke ideje itd. – oziroma delovanje skozi svojo pravo naravo. Slednjo spoznamo tako, da se nam ob izražanju odpira srce oziroma čutimo radosten občutek, povečano moč ter bolj brezpogojno sprejemanje tako sebe kot okolja. (Manj ko sodimo oziroma zavzemamo določena stališča, bolj smo brezpogojni oziroma bolj smo zmožni sprejeti situacijo tâko, kakršna je, brez želje po vplivanju na razvoj dogodkov ali na rezultat, ter brez vsiljevanja svoje vloge v ta proces.)

Ko posameznik resnično deluje iz srca – torej ko v brezpogojni energiji izrazi lastne talente oziroma darila –, se na to okolica odzove. Največkrat tako, da sogovornik skozi proces energijske resonance začuti lastno srce oziroma podobno energijo, kot jo izraža posameznik.

To je potrditev, da je posameznik deloval skozi t.i. visoko vibracijo, ne skozi ego. Oziroma, da ni želel sogovorniku nečesa vsiliti ali od njega prejeti podporo, odobravanje, strinjanje.

Znak ² v bistvu pomeni »srce krat srce« oziroma »srce, ki skozi zgled odpira drugo srce«, česar rezultat je več kot zgolj seštevek dveh src. Torej ta potenca tudi simbolično izraža moč srca: ko se dva združita v srčni energiji, je njuna moč mnogo večja od seštevka njunih posameznih energij. (Na primer, 3+3=6, 3²=9).

Sočasno je potenca ² tudi varovalka, skozi katero lahko vsak posameznik preverja, ali je na pravi poti: Če se na njegovo delovanje sogovornik odziva z odprtim srcem, z odobravanjem, s sprejemanjem in z željo po prebujanju lastnih potencialov, potem deluje pravilno. Če se sogovornik odziva mlačno, se energijsko zapre, se povedanemu upira oziroma čuti potrebo po izražanju proti-argumentov, potem se je posameznik verjetno izražal skozi iskanje potrditve, skozi dokazovanje, uveljavljanje lastne moči oziroma avtoritete, grajenje ali utrjevanje identitete in podobno.

V redkih primerih se sicer zgodi, da se sogovornik »na svetlobo odzove s temo«, ker je zanj preskok prevelik. Oziroma, ker si (še) ni pripravljen priznati lastnih moči in se skoznje razgaliti svetu.

Če posameznik deluje iz srca, ga omenjeni odziv ne prizadene. (Tudi to je znak, da deluje iz srca!) Ne čuti se poraženega, ogroženega in podobno, temveč to stanje zgolj sprejema, brez želje po dodatnem argumentiranju v smislu »Ti ne razumeš …«.

Srce nikoli ne pričakuje povračila energije in nikoli ne sodi. Če čutimo potrebo po izražanju specifičnega stališča ali celo prepričevanju nekoga, je to le znak, da smo zaprli srce.

Ker je »lepota vedno v očeh opazovalca«, srce zaupa in popolnoma razume harmonijo odvijanja dogodkov: Življenje je kot ples, ki se nekaj časa odvija v eno smer, nekaj časa pa v drugo; ali kot nihalo, ki mora iz ene skrajne lege zanihati v nasprotno, da se lahko ohranja gibanje.

Zato srce ne more naleteti na poraz ali na razočaranje. V drugi osebi ali v situaciji razpozna le lasten odsev oziroma sebe; ne glede, kako neprijetna, huda, »slaba« itd. je situacija.

To simbolizira številka 2.